Eko-futura Sp. z o.o.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pakiet REACH

Oferta usług w ramach pakietu REACH

Od 1 czerwca 2007 roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie w sprawie REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). System zakłada obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych wchodzących w skład mieszanin produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

Substancje, które powodują istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska będą podlegać bardziej restrykcyjnej ocenie i procedurze udzielania zezwoleń. Nasze podejście do rozwiązywania problemów oparte jest na profesjonalnym łączeniu znajomości międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych ze zrozumieniem wymagań rynku. Współpracując z najlepszymi ekspertami w Polsce możemy oferować Państwu kompleksowe usługi mające na celu pomoc w wypełnianiu obowiązków nałożonych na producentów, importerów i użytkowników końcowych przez Rozporządzenie REACH.

Co EKO-FUTURA może Państwu zaoferować, w czym pomóc?

A. Faza rejestracji wstępnej (od 1 czerwca do 1 grudnia 2008r.) zobacz terminarz rejestracji wstępnej w ramach REACH

 • ocena czy importowane, produkowane lub wykorzystywane w Waszej firmie chemikalia wymagają rejestracji wstępnej, kto i kiedy powinien jej dokonać,
 • dokonanie w Państwa imieniu lub z upoważnienia Państwa firmy pod szyldem EKO-FUTURA - wstępnej rejestracji substancji w formie elektronicznej zgodnie z wymaganymi terminami, w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów w Helsinkach (Trzecia strona zgodnie z art.4 rozporządzenia REACH),
 • negocjacje w Państwa imieniu lub z upoważnienia Państwa pod szyldem EKO-FUTURA w obrębie Forów Wymiany Informacji o Substancjach (SIEF) w zakresie dzielenia się danymi, podziału kosztów badań, wspólnej rejestracji,
 • reprezentowanie Państwa dostawców spoza Unii Europejskiej, zgodnie z art.8 Rozporządzenia, jako Wyłączny Przedstawiciel ds. Rejestracji w UE - na życzenie prześlemy naszą szczegółową ofertę w tym zakresie na adres dostawcy spoza Unii, z którym to uzgodnicie.


B. Rejestracja pełna

 • stworzenie solidnego dossier rejestracyjnego, oceny bezpieczeństwa chemicznego, opracowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego i scenariuszy narażania dla poszczególnych zastosowań, pomoc w przeprowadzeniu niezbędnych badań. Dysponujmy pełnym wykazem laboratoriów GLP w Europie, mamy podpisane umowy o współpracy z laboratoriami oferującymi bardzo dogodne warunki finansowe,
 • negocjacje w Państwa imieniu lub z upoważnienia Państwa pod szyldem EKO-FUTURA w obrębie Forów Wymiany Informacji o Substancjach (SIEF) w zakresie dzielenia się danymi, podziału kosztów badań, wspólnej rejestracji,
 • pomoc dalszym użytkownikom, którzy wykorzystują chemikalia w procesie wytwarzania swoich wyrobów, w procesie oczyszczania lub do innych celów. Jeśli dostawca substancji nie zarejestruje jej dla specyficznych zastosowań istotnych dla dalszego użytkownika, może on sam dokonać rejestracji (opracować scenariusz narażania dla danego zastosowania, skompletować niezbędną dokumentację).


C. Bieżące obowiązki wynikające z Rozporządzenia w sprawie REACH

 • informowanie Agencji w Helsinkach o zmianach ilościowych w produkcji lub imporcie, nowych informacjach o substancjach,
 • klasyfikacja substancji i mieszanin, opracowywanie dokumentów związanych z bezpiecznym obrotem i stosowaniem chemikaliów (karty charakterystyki niebezpiecznych substancji, raporty bezpieczeństwa, scenariusze narażania, dokumenty transportowe etc.),
 • reprezentowanie producentów i importerów w konsorcjach (SIEF),
 • szkolenia na temat wymogów wprowadzonych przez nową ogólnoeuropejską regulację w zakresie:
 1. obowiązków związanych z rejestracją, kompletowaniem i uzupełnianiem informacji oraz dokumentów związanych z produkcją i obrotem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi nałożonych przez REACH i przepisy krajowe,
 2. klasyfikacji i oznakowania chemikaliów zgodnie z GHS (globalnie ujednoliconym systemem klasyfikacji i oznakowania),
 3. oceny ryzyka stwarzanego przez chemikalia dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zarządzania ryzykiem w firmie z branży chemicznej,
 4. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w firmie z branży chemicznej,
 5. przygotowania specjalistów do dokonywania ocen bezpieczeństwa chemicznego, sporządzania raportów, kart charakterystyki oraz scenariuszy narażania.


Zapraszamy także do korzystania z naszych stałych, realizowanych od ponad 10 lat usług w zakresie:

Klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych,
Opracowywania i aktualizacji kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych, zgłaszania w Biurze ds. Substancji Chemicznych w Łodzi,
Monitorowania treści kart charakterystyki, informowanie naszego partnera o koniecznych potrzebach ich aktualizacji,
Oznakowania wyrobów zawierających niebezpieczne chemikalia,
Tworzenia dokumentów transportowych,
Pakietu BHP dla firm branży chemicznej (opracowywanie dokumentacji BHPowsko-kadrowej, audyty, szkolenia, rozwiązywanie bieżących problemów),
Konsultacji, szkoleń, doradztwa i ekspertyz.

Miło nam będzie powitać Państwa firmę w gronie ponad 1400 współpracujących z nami w różnym zakresie przedsiębiorstw z branży chemicznej. Nasi wieloletni partnerzy - najlepsi eksperci z ośrodków naukowych i dużych firm - dają rękojmię kompetencji i profesjonalnego wsparcia Państwa w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.