Eko-futura Sp. z o.o.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Karty charakterystyki

Tłumaczymy karty charakterystyki z języków obcych i dostosowujemy je do przepisów obowiązującego prawa. Dokonujemy aktualizacji kart charakterystyki pod względem zmian dokonanych w oryginalnych MSDS producenta lub zmian jakie zaszły w przepisach prawnych. Tworzymy nowe karty charakterystyki na podstawie danych i informacji otrzymanych od producenta. Nasze karty zgodne są z wymaganiami rozporządzenia REACH i CLP, w przyszłości dostosujemy je również do przepisów GHS. Karty charakterystyki selekcjonujemy według ich klasyfikacji, składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych. Dokonujemy klasyfikacji mieszanin, stosujemy specjalistyczną terminologię.

Na życzenie informujemy Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski niebezpiecznych mieszanin chemicznych.

Karta charakterystyki jest według założeń rozporządzenia REACH podstawowym źródłem informacji o substancji i mieszaninie chemicznej przekazywanej w dół łańcucha dostaw.

Karty charakterystyki są obowiązkowe dla:

 1. substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
 2. substancji spełniającej kryteria PBT lub vPvB,
 3. substancji umieszczonych na liście substancji podlegającej zezwoleniom.

Na żądanie odbiorcy substancji lub mieszaniny kartę charakterystyki przygotowuje się dla:

 1. mieszaniny niesklasyfikowanej jako niebezpieczna, ale zawierającej minimum 1 substancję niebezpieczną w stężeniu >=1% (0,2% obj. dla gazu),
 2. mieszaniny niesklasyfikowanej jako niebezpieczna, ale zawierającej minimum 1 substancję niebezpieczną w stężeniu >=1% (0,2% obj. dla gazu) zaliczoną do PBT lub vPvB lub substancję z listy zezwoleń,
 3. mieszaniny niesklasyfikowanej jako niebezpieczna, ale zawierającej minimum 1 substancję niebezpieczną, dla której zostały określone przez Wspólnotę Europejską normatywy higieniczne w środowisku pracy (NDS).

Aktualizacja karty charakterystyki

Karty charakterystyki aktualizuje się w przypadku:

 1. zmian wynikających z przepisów prawa regulującego obrót i stosowanie chemikaliów,
 2. zmian w składzie lub przy uzyskaniu nowych istotnych informacji (np.: wyników badań) dotyczących zagrożeń lub warunków bezpiecznego stosowania substancji lub mieszaniny chemicznej,
 3. w przypadku zastosowania ograniczeń,
 4. w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia.